Utripajoča luč ConeLite

Utripajoča luč ConeLite (46151 bytes)

Namen uporabe:

 Prednosti:

Slabosti