City Bolard

Mestni stebriček Bolard (21095 bytes)

Mestni stebriček Bolard - skica (13499 bytes)

Mestni stebriček Bolard - oprema (14361 bytes)