Cilynders and Bases

Cilindri in podstavki (10286 bytes)Podstavek (detajl) (13398 bytes)